پژوهش ها و مطالعات

شناخت آمفتامين و بررسي عوارض و اختلالات ناشي از آن

چکيده

هدف: هدف اصلي اين تحقيق، شناخت آمفتامين و مت آمفتامين ، پيامد ها و اختلالات ناشي از مصرف، وبررسي همه گير شناسي و ملاك هاي تشخيص وابستگي به مربوط به آن است.
روش: روش پژوهش كتابخانه اي بوده و براي انجام آن از تحقيقات صورت گرفته در زمينه هاي شيوع سوء مصرف موادمحرك يا ارزيابي سوء مصرف مواد محرك جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بنا به گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در سال 2011 مواد محرك آمفتاميني دومين گروه مواد شايع مورد سوء مصرف جهان بوده است و نتايج بررسي هاي انجام شده، نشان داده كه ميزان شيوع مصرف محرك ها در طول عمر در بين بزرگسالان 7.3% در تهران بوده است.
نتيجه گيري: مصرف و سوءمصرف محرك ها در دهه هاي اخير در همه كشور ها به سرعت رو به گسترش بوده است و عواقب سوء فردي و اجتماعي آن توجه سياست گذاران، محققان، مسئولان مراقبت بهداشتي و درماني و متخصصان و سازمان هاي دولتي و غير دولتي را به خود معطوف داشته است.

نویسندگان

فاطمه بهروزيان، نويسنده مسئول: كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بروجرد، گروه روان شناسي بروجرد ايران
دكتر مصطفي نوكني، دكتراي روان شناسي باليني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك
دكتر حميدرضا مهاجراني، دكتراي فيزيولوژي، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي اراك

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید