پژوهش ها و مطالعات

بررسي تاثير درک حمایت های خانوادگی پایین : "یک نشان اجتماعی" برای وابستگی به مواد؟

چکيده

مقدمه: تقریباً 200 میلیون نفر از الکل و سایر مواد چه صنعتی و چه افیونی استفاده می‌کنند، که بیشتر این
مصرف کنندگان اختلال‌های روان‌پزشکی متعددی را گزارش می‌دهند.

هدف: این مطالعه رابطه بین دریافت حمایت‌های خانوادگی و شدت ناامیدی، افسردگی و نشانگان اضطراب در وابستگان به الکل و مواد صنعتی و مخدر و همچنین در افراد عادی را ارزیابی می‌کند.

روش: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی و نمونه پژوهش شامل 125 آزمودنی ( 60 معتاد به مواد صنعتی و مخدر یا الکل و 65 غیر معتاد ) می باشند. نمونه گروه معتاد از مراجعین به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد شهرستان رشت و گروه کنترل از افراد عادی جامعه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه ادراک حمایت خانوادگی، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس ناامیدی بک پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون تک متغیره بکار برده شد.

یافته‌ها: طبق نتایج بدست آمده نمرات بالا در خود مختاری خانوادگی و نمرات پایین در ناامیدی با وابستگی به الکل و مواد صنعتی و مخدر همبستگی منفی و معنی‌داری دارد. افرادی که نمرات بالایی در مقیاس اضطراب نا امیدی و افسردگی کسب می‌کنند به گروه مصرف کننده الکل و مواد صنعتی و مخدر تعلق دارند .

بحث و نتیجه‌گیری: افراد مصرف‌کننده الکل و مواد صنعتی و مخدر نمرات پایین در مقیاس حمایت خانوادگی و نمرات بالایی در بیماری‌های همایند سوء‌مصرف مواد با اختلالات روانی نشان می‌دهند. این داده‌ها نقش حمایت خانوادگی را در درمان‌های وابستگی به مواد تأکید می‌نماید.


کليد واژگان

درک حمایت خانوادگی، نشان اجتماعی ، وابستگی به مواد.


نویسندگان

سیده فاطمه پورسید موسایی، نویسنده مسئول ـ کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه گیلان و مدرس دانشگاه
سید موسی کافی، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید