مقاله :اقدام به خودکشی توسط نوجوانان:یک مطالعه کیفی


30 شهریور 1399 38 بازدید دانلود فایل پیوست

از آنجا که اقدام به خودکشي در ميان نوجوانان يک چالش بزرگ است، اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط بر اقدام به خودکشي در ميان نوجوانان انجام شد

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر